กลยุทธ์ (วิธีการ)
กลยุทธ์ (วิธีการ)

       กลยุทธ์ (วิธีการ)
  1. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11
  2. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. การอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับคุณภาพครูบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
  6. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการจัดการศึกษา
  7. การประชุม/สัมมนาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา