ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

        โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  ๑๑  ได้มีการรวมเป็นกลุ่มโรงเรียนมาตั้งแต่    ปี  พ.๒๕๓๕  โดยความร่วมมือและสนับสนุนของผู้จัดการ และผู้บริหารโรงเรียนในเขต  ๕  จังหวัด     คือ  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  และศรีสะเกษ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน       ในเรื่องงานวิชาการ  และได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วย  กลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ   ๒๕๓๗  และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐


              ต่อมาเมื่อมีกฎกระทรวงให้จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในสังกัดกลุ่มที่  ๑๑   จึงได้บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วย  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 


               ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนองงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ตามประกาศมหาเถรสมาคม  ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕   ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

               สำนักงานแห่งที่ ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗   วัดอิสาณ  ถนนอนุวรรตน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๖๒ ๑๗๖๒     โทรสาร  ๐ ๔๔๖๒ ๐๓๐๒ 

               สำนักงานแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐  อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐  โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๔๔-๕๑๓๙๓๕ เว็บไซต์  http://www.group-11.com     

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.86 KB