ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

        ประวัติความเป็นมา

        
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต  ๑๑  ได้มีการรวมเป็นกลุ่มโรงเรียนมาตั้งแต่ ปี พ.๒๕๓๕ โดยความร่วมมือและสนับสนุนของผู้จัดการ และผู้บริหารโรงเรียนในเขต ๕ จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ และชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องงานวิชาการ และได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วย  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ  ๒๕๓๗  และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐

              ต่อมาเมื่อมีกฎกระทรวงให้จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในสังกัดกลุ่ม ๑๑   จึงได้บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วย  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

              ปัจจุบันสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนองงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  และประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ี ๑) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคุับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้กำหนดให้มีสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งประกาศ ณ 
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามภาคผนวก ค เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (เขต ๑-๑๔) ดังนี้

              เขต ๑ ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม
              เขต ๒ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส   
              เขต ๓ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี อุทัยธานี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
              เขต ๔ ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร ตาก และเพชรบูรณ์
              เขต ๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน
              เขต ๖ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และ ลำปาง
              เขต ๗ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น เลย และ หนองบัวลำภู
              เขต ๘ ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และ บึงกาฬ
              เขต ๙ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และ มุกดาหาร
              เขต ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ นครพนม
              เขต ๑๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชศรีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ ชัยภูมิ
              เขต ๑๒ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
              เขต ๑๓ ประกอบด้วย โรงเรียนซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย  
              เขต ๑๔ ประกอบด้วย โรงเรียนซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆ์อนัม
 

          สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๑  วัดกลางสุรินทร์   ถนนธนสาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐  โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๔๔-๕๑๓๙๓๕ เว็บไซต์  http://www.group-11.com