สำนักเขตการศึกาาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1