สำนักเขตการศึกาาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12