ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด่วย ร.ร. ปส. พ.ศ.2553
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด่วย ร.ร. ปส. พ.ศ.2553

ประกาศมหาเถรสมาคม  ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB