ว่าด้วยกรอบ ขนาดและอัตรากำลัง ร.ร.ปส. พ.ศ.2555
ว่าด้วยขนาดโรงเรียนและกรอบอัตรากำลัง ร.ร.ปส. พ.ศ.2555
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.44 KB