วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมและบริการงานวิชาการแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ของสำนักเขตการศึกษา ดังนี้
“ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนทายาทที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณธรรม”