วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ 
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่ม สืบสานการพัฒนาศาสนทายาทให้เป็นบุคคล     
แห่งคุณธรรม คุณภาพ 
และคุณค่าของสังคม