เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
               นักเรียนทุกรูปที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างต่อเนื่อง 6 ปี ได้รับการพัฒนคุณภาพชีวิต มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้คู่คุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอต่อการดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุขทุกสถานการณ์ รักธรรมชาติ รักประชาธิปไตย ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ร่วมมือร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง