กลยุทธ์
กลยุทธ์
         1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
         2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
         3. สร้างเสริมศักยภาพบุคคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
         4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         5. ระดมสรรพกำลัง ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของอุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา