พันธกิจ
พันธกิจ
         1. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านบุคลากร งบประมาณ การจัดการ
         2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
         3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาชาติ มีความเป็นไทย 
             ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นสากล
         4. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
             การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
         5. ประสานงานกับโรงเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน