จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
1. โรงเรียนโพธิศึกษา
2. โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
5. โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
6. โรงเรียนวัดจอมพระ
7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
8. โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา