คณะผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
รักษาการประธานเขต ๑๑
โทร. 081-0760524
อีเมล์ : somvang_ram@hotmail.com

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานเขต ๑๑
โทร. 086-2579989
อีเมล์ : dhammawit@hotmail.com

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานเขต ๑๑
โทร. 081-8792541
อีเมล์ : prata_pk262@hotmail.com

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขานุการประธานเขต ๑๑
โทร. 063-9989629

พระครูประภาตธรรมโกศล
กรรมการบริหารเขต ๑๑
โทร. 044-471843

พระครูวรปัญญาคม ดร.
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูโสภณภัทรกิจ
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูศรีปริยัติพิมล
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร.
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระมงคลสุตกิจ (บุญถิ่น ปุญฺญสิริ)
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูสิริปริยัตยาภิรม (ศุภโชติ กนฺตวีโร)
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูสุจิตโพธาลังการ
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูใบฏีการันยา อนุตฺตโร
กรรมการบริหารเขต ๑๑
โทร. 085-0155412
อีเมล์ : praranya@gmail.com

พระครูปัญญาสิริวิมล
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 0872450344
อีเมล์ : y1yoieprasat@gmail.com