ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 "..มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์.."
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สสอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ ปส 0211/51 รายงานสถิติข้อมูล จ.3 ครูประจำการ พิเศษ บาลี และ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลดข้อมูลครูประจำการ ครูพิเศษ ครูบาลี บุคลากร/เจ้าหน้าที่ี และ จ.3 ประจำปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 61
การส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) โดยโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560 02 มี.ค. 61
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ครั้งที่ 2 06 ก.พ. 61
รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 28 ม.ค. 61
สำรวจรายชื่อนักเเรียนซ้ำซ้อน ปี 2559-2560 กรอกเสร็จส่งข้อมูลเดิมกลับ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 (ปรับปรุง 25 ม.ค.61) 23 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net) ปีการศึกษา 2560 08 ธ.ค. 60
ที่ ปส 0211/140 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 24 พ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำรายบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 24 พ.ย. 60
วีดีโอ
O-NET1 โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ
งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ของกลุ่ม 11
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ปฏิทินการสอบ B-net ปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 (ล่าสุด)
งานวันครู ประจำปี 2560
สารวันครู ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
งานกีฬาเบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฯ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาฯ (B-net) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ปฏิทินการสอบ B-net ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการสอบ B-net ปีการศึกษา 2559
เข้าหน้าเว็บจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558
เข้าหน้าเว็บไซต์จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดโปรแกรม
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา (WORD)
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้ง ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 23 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพด้านผู้บริหาร 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินสมรรถนะ 13 ก.ค. 59
แบบรายงาน ป.พ.6 13 ก.ค. 59
แบบฟอร์มรายงาน SAR 13 ก.ค. 59
ปก-คำนำ-สารบัญ งานประกันคุณภาพภายใน 13 ก.ค. 59
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 13 ก.ค. 59
เอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โปรแกรมช่วยคำนวณการประเมินภายใน 15 มาตรฐาน (ปรับใหม่ล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2558)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ กลุ่มที่ ๑๑
แบบฟอร์มรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557
เอกสารแนวทางการประเมินภายในสถานศึกษา
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ประจำปี 2559
หนังสือแจ้งโรงเรียน/เชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2559
เอกสารงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558
ผลคะแนน O-net & B-net ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มแผนพัฒนาการศึกษา มฐ.๕
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสามเณรธรรมทายาท
รายชื่อสามเณรที่ส่งเข้าร่วมโครงการสามเณรธรรมทายาท (สามเณรใจสิงห์) รุ่นที่ 1
แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 11
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 11
คุรุสดุดี ประจำปี 2558
หนังสือนำจาก พศ. ถึง สนง.กลุ่มที่ 11 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องห
การจัดสรรงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558
งานสอบ B-net ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ B-net ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์สอบ
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (ตารางแบ่งสี+ตารางการแข่งขัน) 14 ม.ค. 58
รายชื่อที่เข้ารับเกียรติคุณบัตร..ครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี และครูดีศรีปริยัติ ประจำปี 2558 12 ม.ค. 58
หนังสือเชิญร่วมงานวันครู 08 ม.ค. 58
แบบฟอร์มครูดีศรีปริยัติฯ 08 ม.ค. 58
กำหนดการจัดงานวันครู 08 ม.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูปริยัติฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 08 ม.ค. 58
งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557
สรุปผลคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 27 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ม.ต้น 21 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ม.ปลาย 21 ธ.ค. 57
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงใหม่) 19 ธ.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ให้เตรียมโ 17 ธ.ค. 57
สถานที่พักงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 10 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 10 ธ.ค. 57
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) 08 ธ.ค. 57
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557(ฉบับปรับปรุงใหม่) 05 ธ.ค. 57
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
10ภาคผนวก
09ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
08ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ กิจกรรม
07ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณตามโครงการ
06ส่วนที่ 2 กรอบทิศทาง นโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา
อบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ \\
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\\\\\\\\\\\\\\
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา" ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา..
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปก/คำ/สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึษาเพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
โปรแกรมช่วยคำนวณ 15 มาตรฐาน 04 พ.ค. 57
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 04 พ.ค. 57
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านครูผู้บริหาร) 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านผู้เรียน) 04 พ.ค. 57
คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุส 03 มี.ค. 57
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด 03 มี.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ 03 มี.ค. 57
หนังสือนำส่ง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 03 มี.ค. 57
ผลสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการสอบ B-net ม.3 - ม.6 (ผู้ได้คะแนนขีดจำกัดล่าง) ปี 2556 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.3) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.6) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
สรุปผลคะแนนการสอบ O-net+B-net (ม.3+ ม.6) ปีการศึกษา 2556 04 พ.ค. 57
โปรแกรมประมวลผลคะแนน O-net+B-net ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 11) 04 พ.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
โรงเรียนใดที่จะต้องการจะมาพักในการทดสอบ B-NET ขอให้แจ้งมาที่กลุ่มฯด่วน 11 ก.พ. 57
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2557
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู
งานทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.ปลาย
งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๗
ผลการแข่งขัน (รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน) ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานข้อมูลรวมของกลุ่ม จากแบบสำรวจที่ 1,2 และ 3
ยุทธศาสตร์สถานภาพครู บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
หนังสือจากประธานศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย
แบบสำรวจที่ 3 (รายชื่อครู บุคลากรโรงเรียน)
แบบสำรวจที่ 2 (ขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา)
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
บทที่ 4 (การให้คะแนน) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.8-15) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.7-12) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.1-6) 19 ก.ค. 56
บทที่ 1 และบทที่ 2 19 ก.ค. 56
คำนำ,สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มคำนวนคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน 19 ก.ค. 56
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานศาสนการด้ 04 ก.พ. 59
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่มีผลคะแนน O-net+B-net ผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.กำหนด 08 ต.ค. 56
แบบฟอร์ม รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555 18 ก.ย. 56
ตัวอย่าง แบบ ปพ.5 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูฝ่ายสนับสนุน 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู 19 ก.ค. 56
แบบประเมินเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินรอบสาม สมศ. (พ.ศ. 2554-2558) 19 ก.ค. 56
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สมศ. สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 14 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 14 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี53 ปรับปรุง 55
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี53 ปรับปรุง 55
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีวัสดุ
ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน 19 ก.ค. 56
แบบการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ค. 56
ทะเบียนจ่ายเช็ค 19 ก.ค. 56
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 19 ก.ค. 56
ทะเบียนคุมลูกหนี้ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างเต็มรูปแบบ 19 ก.ค. 56
แบบเก็บข้อมูลในระบบการคัดกรองนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 30 ส.ค. 56
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 30 ส.ค. 56
แบบประเมินพหุปัญญา 30 ส.ค. 56
แบบประเมินความเครียด 30 ส.ค. 56
แบบวัดโรคซึมเศร้า 30 ส.ค. 56
แบบคัดกรองนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (วัด) 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบ3 (2161/3) 10 พ.ค. 56
เชิญดาวน์โหลด แบบ ปพ.5 (362/1) 17 ต.ค. 60
บ้าอำนาจ บวชเป็นพระเพื่อแสวงหาอำนาจ ปลงไม่เป็น (1446/1) 20 ก.พ. 58
สมาธิธุรกิจ (1443/2) 17 ก.ค. 57
ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๗ (1342/1) 17 ม.ค. 57
เรียนรู้ภาษาบาลี เพื่อเผยแผ่/แพร่พระพุทธศาสนา (1432/3) 18 ธ.ค. 56
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (1086/0) 06 ธ.ค. 56
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ ผู้สอบเปรียญธรรมได้ ประโยค๑-๒ ถึง ป.ธ.๗ - เกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ (1219/0) 29 พ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา คนใหม่ (2254/0) 25 ธ.ค. 55
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานกลุ่มที่ ๑๑
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    ตุลาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 1
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 2
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 3
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 4
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 5
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 6
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 7
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 8
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 9
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 10
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 11
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 12
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 13
รร.ปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 14
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2012
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 2041741
Page Views 3040523
คลังข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบวิชาบาลี ระดับ ม.ต้น
แนวข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมวินัย ระดับ ม.ต้น
แนวข้อสอบวิชาศาสนปฏิบัติ ระดับ ม.ต้น
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
แนวข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมวินัย ระดับ ม.ปลาย
แนวข้อสอบวิชาศาสนปฏิบัติ ระดับ ม.ปลาย
แนวข้อสอบวิชาบาลี ม.ปลาย
กระดาษคำตอบแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่่ 18