แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ประกอบด้วย
1. สุขบัญญัติ 10 ประการ
2. เกณฑ์ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติมโตและพัฒนาการ
4. จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ ฯลฯ พ.ศ. 2548
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2556,11:52   อ่าน 1866 ครั้ง