งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2557

         เพื่อให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมวันครูนครชัยศรีบุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2557,07:54   อ่าน 2022 ครั้ง