เอกสารงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
6. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 540) 23 ก.ค. 63
5. รหัสครุภัณฑ์ (อ่าน 534) 23 ก.ค. 63
4. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน (อ่าน 547) 23 ก.ค. 63
3. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน งปม.63 (อ่าน 546) 23 ก.ค. 63
2. ประมาณการรับจ่าย (อ่าน 527) 23 ก.ค. 63
1. เบิกจ่ายเดือนมิถุนายน (อ่าน 550) 23 ก.ค. 63