ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ สศป 0311/012 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA นักเรียนชั้น ม.6 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 173) 21 มี.ค. 66
ที่ สศป 0311/011 ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 197) 21 มี.ค. 66
การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 267) 20 ต.ค. 65
เรื่อง การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 240) 04 ต.ค. 65
ที่ ปส 0211/51 รายงานสถิติข้อมูล จ.3 ครูประจำการ พิเศษ บาลี และ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (อ่าน 1048) 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (อ่าน 1377) 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลดข้อมูลครูประจำการ ครูพิเศษ ครูบาลี บุคลากร/เจ้าหน้าที่ี และ จ.3 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 960) 22 พ.ค. 61
การส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) โดยโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1713) 02 มี.ค. 61
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ครั้งที่ 2 (อ่าน 1075) 06 ก.พ. 61
รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 (อ่าน 965) 28 ม.ค. 61
สำรวจรายชื่อนักเเรียนซ้ำซ้อน ปี 2559-2560 กรอกเสร็จส่งข้อมูลเดิมกลับ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 (ปรับปรุง 25 ม.ค.61) (อ่าน 1095) 23 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1087) 08 ธ.ค. 60
ที่ ปส 0211/140 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 1035) 24 พ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำรายบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1084) 24 พ.ย. 60
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล จ.3 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 743) 24 พ.ย. 60
ที่ปส 0211/129 ประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 870) 07 พ.ย. 60
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 1042) 03 พ.ย. 60
ที่ ปส 0211/117 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเฉลี่ย GPA ด้วยโปรแกรม e-Citizen (5 ภาคเรียน) (อ่าน 817) 09 ต.ค. 60
ที่ พศ 002/11051 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (5 ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 762) 26 ก.ย. 60
การจัดข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ในโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 901) 22 ก.ย. 60
แบบฟอร์มรายงานยอด เพิ่ม ลด นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (อ่าน 837) 19 ก.ย. 60
แบบฟอร์มรายงานยอด เพิ่ม ลด นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กันยายบน 2560 (อ่าน 743) 13 ก.ย. 60
ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 848) 01 ก.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึก (อ่าน 840) 30 มิ.ย. 60
ใบสมัครยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา (อ่าน 691) 29 มิ.ย. 60
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 725) 29 มิ.ย. 60
ขอบข่ายเนื้อหาการออกข้อสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 801) 28 มิ.ย. 60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกวสามัญศึกษา (อ่าน 1728) 05 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 889) 24 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ข้อมูล จ.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 811) 24 พ.ค. 60