ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานศาสนการด้ (อ่าน 1329) 04 ก.พ. 59
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่มีผลคะแนน O-net+B-net ผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.กำหนด (อ่าน 1987) 08 ต.ค. 56
แบบฟอร์ม รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 3005) 18 ก.ย. 56
ตัวอย่าง แบบ ปพ.5 (อ่าน 6873) 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูฝ่ายสนับสนุน (อ่าน 1813) 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู (อ่าน 2022) 19 ก.ค. 56
แบบประเมินเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินรอบสาม สมศ. (พ.ศ. 2554-2558) (อ่าน 2097) 19 ก.ค. 56
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สมศ. สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (อ่าน 1938) 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) (อ่าน 11317) 14 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 26714) 14 ก.ค. 56
แบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (อ่าน 1651) 14 ก.ค. 56
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล (อ่าน 2806) 14 ก.ค. 56
ระเบียบว่าด้วย การวัดและประเมินผลโรงเรียน... (อ่าน 1397) 14 ก.ค. 56
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 55 (อ่าน 1424) 14 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน" (อ่าน 1075) 14 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน เรื่อง "การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" (อ่าน 1350) 14 ก.ค. 56
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน (อ่าน 1240) 14 ก.ค. 56
สมุดบันทึกรักการอ่าน (อ่าน 9921) 14 ก.ค. 56
สมุดบันทึกความดี (อ่าน 14548) 14 ก.ค. 56
การนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่แนวทางการปฏิบัติที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 1213) 14 ก.ค. 56
บันทึกข้อตกลง ( MOU : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ) (อ่าน 1871) 14 ก.ค. 56
คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 12099) 14 ก.ค. 56