แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานข้อมูลรวมของกลุ่ม จากแบบสำรวจที่ 1,2 และ 3 (อ่าน 1864) 04 พ.ย. 56
ยุทธศาสตร์สถานภาพครู บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 1955) 10 ต.ค. 56
หนังสือจากประธานศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย (อ่าน 1874) 10 ต.ค. 56
แบบสำรวจที่ 3 (รายชื่อครู บุคลากรโรงเรียน) (อ่าน 2525) 10 ต.ค. 56
แบบสำรวจที่ 2 (ขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา) (อ่าน 1853) 10 ต.ค. 56
แบบสำรวจที่ 1 (แบบกรอกประวัติและคุณสมบัติของครู บุคลากร) (อ่าน 1792) 10 ต.ค. 56