บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คณะผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระครูปริยัติรัตนวิชัย (ธนะวัฒน์ ชิตมาโร)
รองประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขานุการกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสิริปริยัติกิจจากร
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูวรปัญญาคม
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูโสภณภัทรกิจ
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูศรีปริยัติพิมล
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระมงคลสุตกิจ (บุญถิ่น ปุญฺญสิริ)
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสิริปริยัตยาภิรม (ศุภโชติ กนฺตวีโร)
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสุจิตโพธาลังการ
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูใบฏีการันยา อนุตฺตโร
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสิริปัญญาวิมล
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑