ทำเนียบครูบาลี

พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล/ศิริวัฒน์
ครูบาลี/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
โทร. 086-2563787

พระครูปริยัติชัยธรรม (สมพร ยงไธสง)
ครูบาลี/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
โทร. 093-1908298

นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ครูบาลี/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 087-4494432

นายประเทือง พรหมสำราญ
ครูบาลี/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา
โทร. 087-2420636
อีเมล์ : udon.uu@gmail.com

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล/ย่ามไธสง
ครูบาลี/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 083-3773982

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ/ไกรอ่ำ
ครูบาลี/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์
โทร. 086-2554459

นายณรงค์รัฐ สิริสุนทรกาญจน์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 084-8280901

พระมหาเนติเมธี รตนปญฺโญ/แก้วมะ
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 081-2645579

พระมหาบุญมี เตชธมฺโม/บ่าพิมาย
ครูบาลี/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา
โทร. 089-5030659

พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี/กลิ่นศรีสุข
ครูบาลี/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 087-8770905
อีเมล์ : thatsapong38@gmail.com

พระมหาไพศาล จนฺทธมฺโม/สิมสา
ครูบาลี/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์
โทร. 087-2334700

พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร/สิงห์กุล
ครูบาลี/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 084-4753502

พระมหากิตติ กิตฺติโสภโณ/ประชากลาง
ครูบาลี/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
โทร. 081-0995905

นายฐานกรณ์ ก้อนคำใหญ่
ครูบาลี/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
โทร. 098-6512706

พระครูปริยัติวีรธรรม
ครูบาลี/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 063-8249987

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครูบาลี/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 063-5295227
อีเมล์ : ัyoottapichai2499@gmail.com

พระมหาธีระพงษ์ กิสฺสโร/สุโขพันธ์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 083-3772704

นายแสน อำพรรัมย์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 083-0233922
อีเมล์ : sanchai3037@gmail.com

นายชยางกูร สุวอ
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โทร. 088-3505771

พระมหาสัญญา สญฺญโม/ดิษฐสำเริง
ครูบาลี/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 081-0767609
อีเมล์ : san_17383@hotmail.com

พระมหาสนั่น อเนญฺชชโย/หมายเทียบ
ครูบาลี/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-7444-0554
อีเมล์ : Sanan072@gmail.com

นายคมสันต์ นิลเพชร
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 085-7780879

นายสุริยัน กุลเดช
ครูบาลี/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 088-3574421

นายวัฒนา เกษศิริ
ครูบาลี/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 0815810136
อีเมล์ : watana.kessiri@gmail.com

นายสุทธิศักดิ์ ตะนะสุข
ครูบาลี/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 084-8977918

นายประทีป สีสัน
ครูบาลี/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 083-0249408

พระครูปริยัติปัญโญภาส (เต็ง สืบเพ็ง)
ครูบาลี/โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 081-0681269

นายชมรพ คำภิรมย์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 081-0620967

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต/ทวีศักดิ์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
โทร. 089-8477511

พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ รุดบุญ)
ครูบาลี/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 091-3379994

พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ/สมานมิตร
ครูบาลี/โรงเรียนวัดจอมพระ
โทร. 082-7555377

นายสมเกิด นามโคตร
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 092-7312437

พระมหาปิติพงษ์ มหาวิสาโล/บุญเจือ
ครูบาลี/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 062-7519773

พระครูปริยัติชยานุกูล/ยอดโพธิ์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา
โทร. 098-163-3014

พระมหารณฤทธิ์ ธมฺมวิสาโล
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
โทร. 0