ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูบาลี

พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล (ศิริวัฒน์)
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูปริยัติชัยธรรม (สมพร ยงไธสง)
ครูบาลี ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ครูบาลี ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายประเทือง พรหมสำราญ
ครูบาลี ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล (ย่ามไธสง)
ครูบาลี ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ (ยอดโพธิ์)
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ (ไกรอ่ำ)
ครูบาลี ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระมหา
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดตะกุดเครือปลอก

พระมหาเนติเมธี รตนปญฺโญ (แก้วมะ)
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง

พระมหาบุญมี เตชธมฺโม (บ่าพิมาย)
ครูบาลี ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูปริยัติวัฒนธำรง (บุญมี วงค์แก้ว)
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี (กลิ่นศรีสุข)
ครูบาลี ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระมหาไพศาล จนฺทธมฺโม (สิมสา)
ครูบาลี ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระมหาปริญญา เขมจารี (แสงสุริยะโยธิน)
ครูบาลี ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร (สิงห์กุล)
ครูบาลี ร.ร.ชัยภูมิวนาราม

พระมหากิตติ กิตฺติโสภโณ (ประชากลาง)
ครูบาลี ร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายธัชธร มาตรา
ครูบาลี ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระมหาจกฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร (เบี้ยชาติไทย)
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปริยัติธรรมานุศาสตร์
ครูบาลี ร.ร.สระมะค่าวิทยา

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครูบาลี ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาชาญนัฎฐ์ สุภกิจฺโจ (คล้องงูเหลือม)
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระมหาธีรพงษ์ กิสฺสโร
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระมหาจันทรา เมธิโก (บุรี)
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ (บัวศรี)
ครูบาลี ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายชยางกูร สุวอ
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหาสัญญา สญฺญโม (ดิษฐสำเริง)
ครูบาลี ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตชโย (กิตติวชิระกุล)
ครูบาลี ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

นายคมสันต์ นิลเพชร
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระมหา
ครูบาลี ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

พระมหาวัฒนา สปฺปญฺโญ (เกษสิริ)
ครูบาลี ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

พระมหาปัญญา อภิปญฺโญ (แสงแก้ว)
ครูบาลี ร.ร.วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระมหาวีระศักดิ์ พีรกิตฺติโก (ประชุมศรี)
ครูบาลี ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระมหาสมใจ ติสฺสโก (แก้วมงคล)
ครูบาลี ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติปัญโญภาส (เต็ง สืบเพ็ง)
ครูบาลี ร.ร.โพธิศึกษา

พระมหาสถิต สุธีรญาโณ (เหลื่อมล้ำ)
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

นายชมรพ คำภิรมย์
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต (ทวีศักดิ์)
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ รุดบุญ)
ครูบาลี ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ (สมานมิตร)
ครูบาลี ร.ร.วัดจอมพระ

นายสมเกิด นามโคตร
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

พระมหาพงษ์เทพ ภาวนาวิสุทฺโธ (ผ่องศรี)
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา