บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่

พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวพรนภา พันธืเพิ่มพูน
เจ้าหน้าที่การเงิน ร.รปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดเกรียงไกร วสุตฺตโม
นายทะเบียน ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายขจรศักดิ์ ป้อมกลาง
บรรณารักษ์ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสมุห์สิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต(จิตสม)
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระปลัดพัฒนา สุทฺธิจิตฺดต(ดึนกระโทก)
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายสาคร สียางนอก
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวดวงพร บรรภาษี
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวสุกัญญา กล้าหาญ
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นางถนอม อธิราชเทวินทร์
บรรณารักษ์ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นายกิตติพงษ์ ธนุตม์สิทธิเดช
ฝ่ายวิชาการร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

นายสุรัตนื นาศรี
ธุรการ,การเงินร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายไกรสร แสนพลี
ฝ่ายวิชาการร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
ฝ่ายทะเบียนร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายธงชัย บุญมา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นางอนันตา มาพะเนาว์
เจ้าหน้าที่ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางละมัย เศรษฐนเวชกิจ
พยาบาลร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระโอสถ ตนติปาโล
นักการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายสนอง แผ่งปัญญา
พนักงานขับรถร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายอนุชิต มุงสูงเนิน
พนักงานขับรถร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายจักรา ติ๊บอาย
พนักงานขับรถร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายทัศนัย บูญญานุสนธ์
พนักงานขับรถร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวปนานนท์ วงษ์วิจาร
ธุรการร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นางสาวอัญชลีพร หาญแท้
นักวิชาการร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายชาญชัย วงษ์วิโรจน์
พนักงานขับรถร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายพงษ์ศักดิ์ แวงคำ
นักการภารโรงร.ร.ชัยภูมิพิทักษื(ผาเกิ้ง)

นายอภิรัฐ ปภัสโร
บุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ
นักวิชาการศาสนศึกษาร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายอวน ชะสนรัมย์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

นางสาวธีรารัตน์ เวชการกุล
เจ้าหน้าที่การเงินร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

นางชัชฎา ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

นางสาวสุดาชา โกยรัมย์
บรรณารักษ์ร.ร.วัดท่าสว่าง

นางสาววิชุดา สมหมาย

นายเข็มเงิน งาหอม
เจ้าหน้าที่ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายสุทน เจียงจันทา
พนักงานขับรถร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโนนดินแดงวิทยาคม

นางคำมี เค้าไธสง
แม่ครัว

นายสุข ดัดกุยาวัตร
พนักงานขับรถร.ร.พระปริยัตืธรรมตลาดชัยวิทยา

นางประกอบ ชุมพลวงศ์
แแม่บ้าาน,แม่ครัว

นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง
นักวิชาการศาสนศึกษาร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
นักวิชาการศาสนศึกษาร.ร.ศรีเกษตรวิทยา