ทำเนียบนักวิชาการศาสนศึกษา

นางสาวณิชาภา พันธ์เพิ่มพูน
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายศรีพูนสุข คุ้มไพฑูรย์
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต
เจ้าหน้าที่

นายสาคร สียางนอก
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายธงชัย บุญมา
เจ้าหน้าที่

นางพรรณทิภา สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวสันทนา โกมารทัต
เจ้าหน้าที่

นางสาวปนานนท์ วงษ์วิจารณ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวอัญชลีพร หาญแท้
เจ้าหน้าที่

นายอภิรัฐ ปภัสโร
เจ้าหน้าที่

นายจำเนียร พินิจ
เจ้าหน้าที่

นายอวน ชะสนรัมย์
เจ้าหน้าที่

นางชัขฎา ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่

นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง
เจ้าหน้าที่

นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
เจ้าหน้าที่

นางสาวอรพรรณ หาจักร
เจ้าหน้าที่

พระสำรอง สุจิณฺโน
เจ้าหน้าที่

สิบเอกหญิงศลธิยา บุญป้อง
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นางจุฑารัตน์ แน่นดี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระขจรศักดิ์ สกฺกภทฺโท/ดวงศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นางสาวสุกัญญา ดวนใหญ๋
เจ้าหน้าที่

นายพนาไพร ใจดี
เจ้าหน้าที่

นายนิรัตน์ พรมสาร
เจ้าหน้าที่

นายสุชาติ งามเจริญ
เจ้าหน้าที่

นายทองหัน พงษาปาน
เจ้าหน้าที่

นายสมพงษ์ นุยลา
เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระอธิการญาณวุฒิ จิรวฑฺฒโน/บุญศรี
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

นางสาวอชิรญา แสงอุ่น
เจ้าหน้าที่

นายกิตตินันท์ จำปาทอง
นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนโพธิศึกษา

นายพิสิษฐ์ มุ่งดี
เจ้าหน้าที่

นางสาวกัณฐมณี บุญมี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายสมพงษ์ บุญชาติ
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายทรงฤทธิ์ ไหมทอง
เจ้าหน้าที่

นายสมปอง งามวิลัย
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

นายสมเกลี้ยง เหล่าสุพรรณ
เจ้าหน้าที่

พระมหาวีรพล ภูริปญฺญาเมธี/ผาสุข
เจ้าหน้าที่

พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก/เถื่อนนุช
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวปุญณิศา เหมาะสมาน
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวจิรภิญญา จำปาทอง
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐนภัสสร์ ประเมินชัย
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

พระวราวุธ วรญาโณ
เจ้าหน้าที่

นายวิทูรย์ เป็นกระโทก
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายไพโรจน์ ไกรสุข
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดจอมพระ

นายสุรัตน์ นาศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นางสาวอภิชญา ถาดกระโทก
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายไกรสร แสนพลี
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายพิชิตพล โพธิ์ชัย
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายมงคล โล่รัตนกุล
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

นางสาวอรพรรณ หาจักร
นักวชิาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
นักวชิาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางโสภิดา อริยเดช
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง