ทำเนียบนักวิชาการศาสนศึกษา

นางสาวณิชาภา พันธ์เพิ่มพูน
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายศรีพูนสุข คุ้มไพฑูรย์
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 0984805405
อีเมล์ : Sitthipong0033@gmail.com

นายสาคร สียางนอก
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 0822085133
อีเมล์ : sakornzaa@gmail.com

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 0813898818
อีเมล์ : xxnunoonxx@gmail.com

นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 081-7308741
อีเมล์ : saymai02415@gmail.com

นายธงชัย บุญมา
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นางสาวสันทนา โกมารทัต
เจ้าหน้าที่
โทร. 099-9162788

นางสาวปนานนท์ วงษ์วิจารณ์
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 0936145595
อีเมล์ : gp25072533@gmail.com

นางสาวอัญชลีพร หาญแท้
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
โทร. 0829405043
อีเมล์ : aunhantae2530@gmail.com

นายอภิรัฐ ปภัสโร
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนวัดป่าหนองดินวิทยาลัย

นายจำเนียร พินิจ
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นายอวน ชะสนรัมย์
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นางชัขฎา ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

สิบเอกหญิงศลธิยา บุญป้อง
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โทร. 0865529633
อีเมล์ : peakpoon_123@hotmeil.com

นางจุฑารัตน์ แน่นดี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 0876552795
อีเมล์ : jumbum.jutarat@gmail.com

พระขจรศักดิ์ สกฺกภทฺโท/ดวงศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-7966-5891
อีเมล์ : Khajonsak1988@gmail.com

นายสมพงษ์ นุยลา
เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
โทร. 091 7727 385

พระอธิการญาณวุฒิ จิรวฑฺฒโน/บุญศรี
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 085-3904529

นายกิตตินันท์ จำปาทอง
นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 0638903089
อีเมล์ : kittinun21@gmail.com

นายพิสิษฐ์ มุ่งดี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 0800041929
อีเมล์ : vang888999@gmail.com

นางสาวกัณฐมณี บุญมี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0621439624

นายสมพงษ์ บุญชาติ
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0869732364
อีเมล์ : sompongchart@gmail.com

นายสมปอง งามวิลัย
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 0918329522
อีเมล์ : sompong2528@gmail.com

นายสมเกลี้ยง เหล่าสุพรรณ
เจ้าหน้าที่
โทร. 080-0717030

พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก/เถื่อนนุช
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 061-1523837

นางสาวปุญณิศา เหมาะสมาน
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 095-4905963

นางสาวจิรภิญญา จำปาทอง
เจ้าหน้าที่
โทร. 0801723183
อีเมล์ : Jirapinya324@gmail.com

นางสาวณัฐนภัสสร์ ประเมินชัย
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0639868685
อีเมล์ : khunpat586@gmail.com

พระวราวุธ วรญาโณ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา
โทร. 0934722392
อีเมล์ : udon.uu@gmail.com

นายวิทูรย์ เป็นกระโทก
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0862477839
อีเมล์ : a0862477839@gmail.com

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 089-8654970
อีเมล์ : Joe_half@hotmail.com

นายไพโรจน์ ไกรสุข
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดจอมพระ
โทร. 0635987193และ0807363587
อีเมล์ : kraisuk02@gmail.com

นายสุรัตน์ นาศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 087-2540406
อีเมล์ : suratnasri.064@gmail.com

นางสาวอภิชญา ถาดกระโทก
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 061-2419647
อีเมล์ : Oas140498@gmail.com

นายไกรสร แสนพลี
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 099-2027364
อีเมล์ : Krupra2525@gmail.com

นายพิชิตพล โพธิ์ชัย
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 095-3619166
อีเมล์ : homeoppo6464@gmail.com

นายมงคล โล่รัตนกุล
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 0891150599
อีเมล์ : mongkollorat2020@Gmail.com

นางสาวอรพรรณ หาจักร
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 0652428958
อีเมล์ : kaeworaphan0985@gmail.com

นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางโสภิดา อริยเดช
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 064-2516166

นางสาวชนิสรา เจริญร่าง
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย