บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระศุฆวัจน์ ทีปธมฺโม
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาอุดม ฐานกโร
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหามงคล ปิยสีโล
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาอำนาจ ขนฺติโก
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสม เพชรหมื่นไวย์
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสมพร ไพกระโทก
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายประจักษ์ ขันอาสา
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางอัจฉรา เข็มสว่าง
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายประทวน ประคองสุข
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสวน บุญหว่าน
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาววันดี สบายดี
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณ
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายเลิศสักดิ์ เคล้าพิมาย
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายสำรวม คร่ำสุข
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางรำไพ เรือนใหม่
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวจีราพรรณ ทางไธสง
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวปราณี อาจปรุ
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวนารี อุทัยรัตน์
ครูประจำการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายประทีป พินิจนอก
ครูประจำการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระท้วม ปิยาจาโร
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระจักรกริช อินฺทโชโต
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายนรินทร์ พันธ์สวัสดิ์
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายก้องเกียรติ สิงหกุมพล
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายนิยม ธัญญรัตนาทิพย์
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นางสาวสุกัญญา นนทผ่องศรี
ครูประจำการร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นางสาววราภรณ์ สื่อกลาง
ครูประจำการร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระเกิด ฐิตญาโณ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโย
ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายคำพันธ์ กันธิยา
ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายสมพร จำพิมาย
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายพิชิตพล โพธิ์ชัย
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นางสาวอภิชญา ถาดกระโทก
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระมหากิตติพงษ์ กิตติปญฺโญ
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระครูสิริกิตติสาร
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

พระมหาจาตุรณ อินทฺปญฺโญ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

นายชูชาติ เชื้อจันทึก
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

นางโสภิดา อริยเดช
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

พระคงเดช สุภทฺโท
ครูประจำการร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นายวิศิษฐ์ วงษ์พระจันทร์
ครูประจำการร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูปริยัติวัฒนธำรง(บุญมี) ธมฺมิโก(วงค์แก้ว)
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

พระมหามงคล ฐานิสฺสโร(หวังนอก)
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายประทีป โคกสูง
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายวิเชียร ชาญชาติ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายวิทูรย์ เป็นกระโทก
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางสุนารี ชมโคกสูง
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางอัมรินทร์ ชินเกษม
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายนิพนธ์ สำราญวงศ์
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางสาวพรทิพย์ บาทขุนทด
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางสาววาริสรา แก้วสุพรรณ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายชัยยงค์ บุญไธสง
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายวรณัฏฐ์ จำปาทอง
ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดัน
ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญ
ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญ
ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นางสาวสิริพันธ์ุ กุลแก้ว
ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นายวนิชย์ หาดชัยภูมิ
ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นางาสาวปรีดาภรณ์ ทันรังกา
ครูประจำการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระครูโสภณปริยัติยานุรักษ์
ครูประจำการร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูชัยกิจจานุกูล
ครูประจำการร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางสาวรุ่งนภา สอนนำ
ครูประจำการร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางสาวพิสมัย โชติศรี
ครูประจำการร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางมยุรี มุงสูงเนิน
ครูประจำการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระสมเกลี้ยง สมจิตฺโต
ครูประจำการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวบังอร จำปาทอง
ครูประจำการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายสุทธิศักดิ์ ประพาศพงษ์
ครูประจำการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวสันทนา โกมารทัต
ครูประจำการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวสาโรช คากลาง
ครูประจำการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระมหาปริญญา เขมจารี
ครูประจำการร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายสนิท แขชัย
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นายรุ่งโรจน์ สาวงศ์
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นางสาวชวนพิศ ยศรุ่งเรือง
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นางสาวสุวพัชญ์ ปาเป้า
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิวนาราม

พระครูวินัยธรอภิชาติ โสภณวาที
ครูประจำการร.รชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นางาสาวบังออน คำสาวงษ์
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นางทองช่วย อารีเจริญ
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายวานิชย์ ชาตะ
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นางสาวพรทิพย์ บุตรดุ
ครูประจำการร.ร.ชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นางสาวชนิสรา เจริญร่าง
ครูประจำการร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายฐานกรณ์ ก้อนคำใหญ่
ครูประจำการร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นางสาวฐิติชญา ขลังวิเชียร
ครูประจำการร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นางสาวรัตนา ตระกูลศรี
ครูประจำการร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นางสาวสุพัชรี นาลุ่ม
ครูประจำการร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

พระมหาวิเชียร คุณธาโร
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโย
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายจำเนียร พินิจ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายสถิต เชื้อมาก
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายอรรคเดช คงลี
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายชวลิต ชะลุนรัมย์
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายพิเชษฐ ขุนแก้วเมือง
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายภัทรกฤต อาจจำนงค์
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายวุฒิไกร ชัยปัญญา
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธีวิทยา

นายเพทาย พิทักษ์สงฆ์
ครูประจำการร.ร.สรมะค่าวิทยา

นางสาวสายฝน ศรีเตชะ
ครูประจำการร.ร.สรมะค่าวิทยา

นางนภาภรณ์ ปิตตาราถ
ครูประจำการร.ร.สรมะค่าวิทยา

นางอรนันท์ รอสูงเนิน
ครูประจำการร.ร.สรมะค่าวิทยา

พระประเสริฐ ญาณธโร
ครูประจำการร.ร.สรมะค่าวิทยา

นายศุภชัย แจ้งรัมย์
ครูประจำการร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

นางสาวศรีนวล กึนรัมย์
ครูประจำการร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระครูวิกรมธรรมาธร
ครูร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายพีระพงษ์ คลังกูร
ครูร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายดำรงชัย จะคำรัมย์
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายปาฐิกานต์ ภูมิทวีโชค
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางแก้วกาญน์ ภูมิทวีโชค
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางสาวจันทนา ดวงนิล
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระพิพัฒน์ ปญฺญาวุฒิโฒ
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระใบฎีกาศุภชัย สุนทโร
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายสันติ กิ่งแก้ว
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวอุษณีย์ สายยศ
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวรินรดาภร สร้อยเสน
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูสุขุมธรรมกิจ สุขุมาโล
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ ชยาภินนฺโท
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูปัญญาวราภิวัฒน์ วรธมฺโม
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระบรรจง ธีรปัญฺโญ
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระเชิดศักดิ์ ศรีจันทร์ สิริจนฺโท
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายอภินันท์ รุ่งแสง
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายสมหมาย เชื้อแม่น
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายพฤทชาต สารพล
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นางภูริชญา ยืนยง
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายชวากรณ์ ชนกเนตร
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นางทัศนวรรณ เปลี่ยนปรีชา
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายอรรถสิทธิ์ คำภูดี
ครูประจำการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิจิตรธรรมานนท์
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นายสุริยะ มะโฮง
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นายไพบูลย์ สายเพชร
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นายประยุทธ สายลุน
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นายประยุทธ สายลุน
ครูประจำการร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา