บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูพิเศษ

นายศักการะ เชียรรัมย์
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวรุ่งนภา เกิดกล้า
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวสาวิตรี ทองสุขนอก
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวสิริขวัญ เสาอนันต์
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระภาคภูมิ รตนโชติ
ครูอัตราจ้าง ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ครูพิเศษ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโส(บุญกลาง)
ครูพิเศษ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายสาธิต อินจันทร์
ครูพิเศษ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายนิรันด์ พำขุนทด
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายสมควร ต้ายไธสง
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายเจริญ จูมเพชร
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายกรแก้ว กล้าหาญ
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ครูพิเศษร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นายนิคม สุวรรณาจารย์
ครูพิเศษร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระสมบูรณ์ ชินวํโส
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

พระครูธวัชเมธคุณ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

พระครูพิพัฒน์อิสรคุณ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

พระศรัณย์กร ปญฺญาสิขโร
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

นายอภิชาติ แทวกระโทก
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายสุทัศน์ กุดนอก
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายสมภพ สมดี
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นางสาวหทัยมาศ ดอนประดู่
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายณัฐวุฒิ งามมะเริง
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นางปาริชาติ เนตรทองหลาง
ครูพิเศษร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นางศรีนวล เช่นพิมาย
ครูพิเศษร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายอภิสิทธิ์ อริยเดช
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายอภินันท์ เสกขา
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาสราวุธ กิตฺติวฒฺฑโน
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาเนติเมธี รตนปญฺโญ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระชัยพร จารุวณฺโณ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระณัฏฐชัย โกวิทวโร
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาบัญญัติ ภทฺรเมธี
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายพิสิษฐ์ พันธ์วิริยะกุล
ครูพิเศษร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นายธีร์วราภัทธ์ ศิริดิลกภัทธ์
ครูพิเศษร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นายยุทธนา ดอมไธสง
ครูพิเศษร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นางสาวประภัสสร เจตะภัย
ครูพิเศษร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระครูวินัยธรกุหลาบ อกฺกโชโต
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระมหาดนุพล ปญิญาวุฑฺโฒ
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระทัศพร กลฺยาณธมฺโม
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูปลัดมณี ถาวรธมฺโม
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

นายพิทักษ์ อาจริยะวัฒนกุล
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางสาวสุมาลี สีลา
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระมหาวรเมธ เตชธมฺโม
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูสามรักษ์ ไพศาล
ครูพิเศษร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระมหาวีรพล สุทธิจารี
ครูพิเศษร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายณรงค์ฤทธิ์ น้อยสร้อย
ครูพิเศษร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวจิตสุภา สูญศรี
ครูพิเศษร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระปลัดสมบุญ คุณวโร
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

พระมหาแสนยากร สิริภทฺโธ
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

พระวีรยุทธ ปญฺญาวโร
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นายวัชระ เจริญวัย
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นายศุภพงษ์ ไชยคำภา
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นางณิชากร ไชยคำภา
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นายกิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นายนิติเวท ทานประสิทธิ์
ครูพิเศษร.ร.ชัยภูมิวนาราม

นางเพ็ญนี สมบัติมี
ครูพิเศษร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระอธิการจำรัส ปญฺญาวชิโร
ครูพิเศษร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระอภิสิทธิ์ อภิวพฺฒโน
ครูพิเศษร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

นายสมพงษ์ โกรัมย์
ครูพิเศษร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

นายวุฒิ พันธ์พิทย์
ครูพิเศษร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

นางสาววราภรณ์ เดชเดชะ
ครูพิเศษร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

นายรัฐพล ศิริรัมย์
ครูพิเศษร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระนคเรศ ชาคโร
ครูพิเศษร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระสมุห์สมพร สุทฺธญาณโณ
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

เจ้าอธิการจำลอง วรธมฺโม
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายกล่ำ สุขแสวง
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายภูริวัฑฒน์ สินกระสัง
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นางาสวภิญญาพัชญ์ อุดมแก้ว
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นางสาววราภร รูปโฉม
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นางาสวลัดดาวัลย์ แก้วจันทร์
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายหรรษา เหียบประโคน
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระวีรพล วชิรญาโณ
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายศักดิ์ชัย สอดศรีจันทร์
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางสาวมุฑิตา สาขนินท์
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางสาวฤทัยรัตน์ มุ่งดี
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระแจ่ม วิสุทฺธิสีโล
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัตืธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูมงคลนันทสาร อภินนฺโท
ครูพิเศษร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูสุตกัลยาณคุณ กลฺยาโณ
ครูพิเศษร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระมหาสำเร็จ ปทุมศิริ
ครูพิเศษร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูสมุห์ดนัยธร ติกขปญฺโญ
ครูพิเศษร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระประจวบ สิริจนฺโท
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นายสมชาย สิงห์แจ่ม
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระสำรอง สุจิณฺโณ
ครูพิเศษร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา