บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูอัตราจ้าง

พระมหาสำรวย คุตฺตสีโล
ครูอัตราจ้าง ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสุพันธ์ ไพรราม อภิปญฺโญ
ครูอัตราจ้าง ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสมพร ฐานากโร
ครูอัตรจ้าง ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวธนัฏฐา สิริตระกูลศักดิ์
ครูอัตรจ้าง ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวสุวรรณา ค้ากระบือ
ครูอัตรจ้าง ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระโกมิน กิตฺติสมปนโน
ครูอัตรจ้าง ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระอธิการวินัย คุตฺตวฑฺฒโน
ครูอัตราจ้างร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระใบฎีกาธรรมศักดิ์ สิริปญฺโญ
ครูอัตราจ้างร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นายแสน อำพรรัมย์
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นายปิยะพงษ์ บุญครอง
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาววิภาวี นิวาสรัมย์
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระเอกพงษ์ ปญฺญสาโร
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวอังสดา ภิรมย์หญิง
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวอังสดา ภิรมย์หญิง
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวจามจุรี โสมะมี
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวจารุธา รักษารัมย์
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวณัฐวรา ปลงรัมย์
ครูอัตราจ้างร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา