บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

นายนิพนธ์ สาเสนา
รองผู้อำนวยการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระมหาธงชัย โชติธมฺโม
รองผู้อำนวยการร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
รองผู้อำนวยการร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาสวัสดิ์ กวิสิสโร(วิมุกตะกุล)
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายไพฑูลย์ คงจันทร์
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายจีรวุฒิ บรรเทพ
ผู้อำนวยการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นายกิตติพงษ์ แสงทอง
รองผู้อำนวยการร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ
รองผอ.ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ
รองผู้อำนวยการร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นางมะริดา ติ่งผอง
รองผู้อำนวยการร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระมหาธีรพงษ์ กิสฺสโร
รองผู้ิำนวยการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระครูวิจิตรสุนทรธรรม สุธมฺโม
รองผู้อำนวยการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายนพฤทธิ์ ทองละมุน
รองผู้อำนวยการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา