ทำเนียบครูคฤหัสถ์

นายไพฑูรย์ คงจันทร์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0810709363
อีเมล์ : khongchan58@gmail.com

นางสุนารี ชมโคกสูง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0818784635
อีเมล์ : sunaree.jeab18@gmail.com

นายประทีป ชมโคกสูง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0885810275
อีเมล์ : jong.prateep12@gmail.com

นางอัมรินทร์ ชินเกษม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0902695976
อีเมล์ : achinksame@gmail.com

นายวิเชียร ชาญชาติ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0810701714
อีเมล์ : Wicheiyrchaychati@gmail.com

นายอภิสิทธิ์ เสภา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0990391163
อีเมล์ : koffloppy.love@gmail.com

นายธรรมรงค์ แก้วมี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0984631440
อีเมล์ : onibun.tk@gmail.com

นายณัฏฐชัย กุลอึ้งประเสริฐ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 061-0511096
อีเมล์ : Pakchong.pm@gmail.com

นางสาวสุริษฎา แก้วงาม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0992027745
อีเมล์ : surisada_pu@hotmail.com

นางสาวรัตนา โสฬส
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0831277513
อีเมล์ : inana_anan@hotmail.com

นางนก อินทบิน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0934899001
อีเมล์ : nok9112@gmail.com

นายสมพงษ์ จันทร์เทศ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0879043413
อีเมล์ : Somphongjuntaed@gmail.com

นางสาวภณสา วิเศษเสาร์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0846506831
อีเมล์ : panasa.0309@gmail.com

นายเชษฐา บุญเฮ้า
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 0837450917
อีเมล์ : shasttaa@gmail.com

นางสาววนิดา โวหาร
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 0939654872
อีเมล์ : Vanida221977@gmail.com

นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว
ครู /โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 0622644552
อีเมล์ : peebalee@gmail.com

นางสาวแววดาว พันธ์งาม
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 0652579208
อีเมล์ : wawdowwaw19@gmail.com

นางอภิรดี นิลเพชร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 0872605607
อีเมล์ : apiradeejantapa@gmail.com

นายสุคิด ไชยสนาม
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 0875542102

นางสาวเทวี บรรพชาติ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 0848266542
อีเมล์ : tevee.b@gmail.com

นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 0899301085

นายอภิญญา คำเหลือ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 0872570104
อีเมล์ : apinyacumlua@gmail.com

นายสายทอง ไกรยา
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-1718-3950
อีเมล์ : Saithong091@gmail.com

นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 0639261183

นายสุทิน สายสิทธ์
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 0845026272

นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 0851085889

นายสมจิตร อะภัย
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 09-0035-4573
อีเมล์ : Somjit092516@gmail.com

นายวัชรินทร์ ชื่นชาย
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 0983262890
อีเมล์ : watcharinmcu@gmail.com

นายบำเพียร เงางาม
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ
โทร. 085-6038323

นายสุกศักดิ์ สุขเอิบ
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-5424-8705
อีเมล์ : Surasaksukoep27@gmail.com

นายเปลี่ยน จินดาศรี
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ
โทร. 089-2835093

นางสาวอรทัย ไกรเพชร
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ
โทร. 090-1876613

นายสิทธิชัย แผ่นทอง
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ
โทร. 094-9052521

นางเยาวลักษณ์ วีสันเทียะ
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-1066-8449
อีเมล์ : yaowalak4289@gmail.com

นางฐิตาภรณ์ บัวไข
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-9579-5424
อีเมล์ : Kunateebu@hotmail.com

นางสาวอัญมณี บุตรเพชร
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-8599-8602
อีเมล์ : Anyamanee.but@gmail.com

นางสาวบังอร จำปาทอง
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
โทร. 093-0649342

นางสาวภัคินี เหล่าเลิศ
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 0644390857

นายสุทธิศักดิ์ ประพาศพงษ์
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
โทร. 082-3713539

นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วละมุล
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 0610585749

นางสาวสุวพัชญ์ โพธิ์นาฝาย
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 0990299856
อีเมล์ : suwaphat.pb@gmail.com

นางสาวลัดดาพร สิงห์ซอม
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
โทร. 083-7947479

นายสถาพร บุตตัสสะ
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 0809969275
อีเมล์ : nutboottussa@gmail.com

นายชูชาติ เชื้อจันทึก
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 086-2452447

นางสาวสาโรช คากลาง
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
โทร. 093-0658289

นางสาวภัทรา แก้วกรอง
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 0941560229

นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ
ครู/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
โทร. 0989822059
อีเมล์ : Ratana_ru@hotmail.com

นายประยุทธ สายลุน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โทร. 080-1566865
อีเมล์ : yootsay5@gmail.com

นางสาวชวนพิศ เดิมชัยภูมิ
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 0645369440
อีเมล์ : chuanpis9440@gmail.com

นายเพทาย พิทักษ์สงฆ์
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0902329665
อีเมล์ : petaipituksong@gmail.com

นางสาวฤทัยรัตน์ มุ่งดี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0933648587

นายสมพร จำพิมาย
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 081-9551621
อีเมล์ : jampimays123@gmail.com

นางอรนันท์ รอสูงเนิน
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0955562003
อีเมล์ : auranan.ro@gmail.com

นางสาวพสุนาถ พูนสุข
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 098-7433286
อีเมล์ : pasunat33286@gmail.com

นางเพชร พรหมพา
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 0933399899
อีเมล์ : phet399899@gmail.com

นางนภาภรณ์ ปิตตาระเต
ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0844626984
อีเมล์ : napaporn.pitt@gmail.com

นายกิตติวัฒน์ ทวีชาติ
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 0650308661

นายสนิท แขชัย
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 0611383691

นายวนิชย์ หาดชัยภูมิ
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 091-8272082
อีเมล์ : wanit.had@gmail.com

นางสาวนพมาศ สุขสงวน
ครู/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 065-3519793
อีเมล์ : nopphamart.mart@gmail.com

นายจันทร์มณี เขียวหอม
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 0964046693
อีเมล์ : Mr.baz1818@gmail.com

นางสาววราภรณ์ สื่อกลาง
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 099-0053724

นางสาวบังออน คำสาวงษ์
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
โทร. 0644201685
อีเมล์ : bangonkamsawong@gmail.com

นายนิคม สุวรรณาจารย์
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 084-9626398

นางสาวสิริพันธุ์ กุลแก้ว
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 061-0858615
อีเมล์ : siripanberry2529@gmail.com

นางทองช่วย แวงคำ
ครู / โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
โทร. 0637659507
อีเมล์ : nokwangkam@gmail.com

นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญ
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 084-7941308
อีเมล์ : topfee2528@gmail.com

นายวานิชย์ ชาตะ
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
โทร. 0932141771

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 0813898818
อีเมล์ : xxnunoonxx@gmail.com

นายสุวันชัย จันทร์เพ็ง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โทร. 0878797690
อีเมล์ : suwanchaitawipop@gmail.com

ว่าที่ร.ท.พิทักษ์สันต์ บุญป้อง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โทร. 0810727760
อีเมล์ : nonwan@hotmail.com

นายวรณัฏฐ์ จำปาทอง
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 086-2803986
อีเมล์ : wooranat3986@gmail.com

นายนพเก้า สุขจันทร์
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0981967825
อีเมล์ : tum967825@gmail.com

นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดัน
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 085-6583918
อีเมล์ : Suvaneerat123@gmail.com

นางสาวสโรชา อยู่เย็น
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 096-9631898
อีเมล์ : JNsarojatupon@hotmail.com

นายวีระศักดิ์ เกษรสร้อย
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 0833539211
อีเมล์ : yajok.chicharito@gmail.com

นายรณภณ จันผะกา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0988554992

นายดำรงชัย จะคำรัมย์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0813897611

นางสาวพรทิพย์ คำชนะชัย
ครู โรงเรียนวัดชัยภูมพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
โทร. 089-2470856
อีเมล์ : Kung05.kh@gmail.com

นางสาวภัทราลักษณ์ เดชชัย
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
โทร. 0966506283
อีเมล์ : phatta.d17@gmail.com

นางสาวแพรวพรรณ์ เสนาวิเศษ
ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0879921886
อีเมล์ : sanawiset@gmail.com

นางสาวสิริญาวรรณ รู้เก็บ
ครูโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
โทร. 061-7921935
อีเมล์ : Toonsiriyawan@gmail.com

นายจิม แพงมาก
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 0895257435
อีเมล์ : ๋JimJimphaengmak@gmail.com

นางสาวชื่นนภา ชมภู
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
โทร. 087 974 2376
อีเมล์ : napa2228@gmail.com

นายอัศวิน อุปรา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 093-0604369

นางสาววีราภรณ์ อุทัยรัมย์
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 0980970692
อีเมล์ : weeraporn70692@gmail.com

นายทวน นวลสาย
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
โทร. 0850136752
อีเมล์ : wanikoug10@gmail.com

นายวัยวัฒน์ วงศ์พันธ์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 084-9387795

นายประเศรียร จันคำ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 084-4770048

นางสาวชุติมัณต์ สติพลัน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 092-6961742

นายอดิพงษ์ กะการดี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 086-2520919

นายวิสันต์ นามวงษ์
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0828912717

นายรุ่งโรจน์ สาวงค์
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 0629872461
อีเมล์ : rungroj0644@gmail.com

นายกิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 093-6145595

นายอภินันท์ รุ่งแสง
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 0862568186
อีเมล์ : apinan.rung58@sskru.ac.th

นางสุวรรณ์ แพงมาก
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 0612849310
อีเมล์ : suwanphaengmak@gmail.com

นางสาวศิรินดา คะหาญ
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
โทร. 0624830676
อีเมล์ : sirinda2535.20@gmail.com

นางสาวศาสินี ผ่องศรี
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 082-1846689
อีเมล์ : sasinee05@gmail.com

นายศุภชัย แก้วรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 085-7688456
อีเมล์ : Supachai251110@gmail.com

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา
โทร. 088-075-3142
อีเมล์ : uraiwan.nm13@gmail.com

นางสาวศรีนวล กึนรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 082-2298366
อีเมล์ : srinuan.noon@gmail.com

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 063-5295227
อีเมล์ : ัyoottapichai2499@gmail.com

นายสมพงษ์ โกรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 082-3758579
อีเมล์ : Somphong2520@gmail.com

นางสาวสุชาดา โกยรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 092-6814839
อีเมล์ : da.suchada2535@gmail.com

นางสาวกัณฐิกา อะโรคา
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 063-6586435
อีเมล์ : Kunthika.geegee@gmail.com

นางสาวสายไหม กิ่งแก้ว
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา
โทร. 084-6075508
อีเมล์ : maimaisaimai23@gmail.com

นางกรรณิกา พวงจันทร์
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 0878752441
อีเมล์ : kannika26363@gmail.com

นางสาวรุ่งนภา สอนนำ
ครู/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์
โทร. 098-5947099
อีเมล์ : rungnaja_2526@hotmail.com

นางสาวรัตนา ตระกูลศรี
ครู/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
โทร. 0863339532
อีเมล์ : 0933436104r@gmail.com

นายก้องเกียรติ สิงหกุมพล
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา
โทร. 082-8653998
อีเมล์ : Kong-2512@hotmail.com

นางสาวพิสมัย โชติศรี
ครู/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์
โทร. 0611487819

นางสาวชมภู นึกมั่น
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0828268705
อีเมล์ : chompooh2530@hotmail.com

นายวิทยา มูลทอง
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0945255952
อีเมล์ : witaya4195@gmail.com

นางสาวพิมพร สายจันทร์
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0868922394
อีเมล์ : phimphorn62531@gmail.com

นางสาวสาวิตรี งามทรัพย์
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0989890915
อีเมล์ : faiimartin.0820@gmail.com

นายพรชัย กรวยทอง
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0611482045
อีเมล์ : pornchaipkv1@gmail.com

นายพนม เนินแก้ว
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0878758779
อีเมล์ : Phanom1@gmail.com

นายบุญธรรม หวังสุดดี
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0940174955
อีเมล์ : wher2505@gmail.com

นายสมพร ไพกระโทก
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
อีเมล์ : somporn.phai@mcu.ac.th

นายประทวน ประคองสุข
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
โทร. 0854168918
อีเมล์ : pratuan10@gmail.com

นายประจักษ์ ขันอาสา
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสวน บุญหว่าน
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาววันดี สบายดี
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวรุ่งนภา เกิดกล้า
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายศักการะ เชียรรัมย์
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวศิริขวัญ เสาอนันต์
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาววันดี ขวัญใจ
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 085-2090853
อีเมล์ : wandee2524@gmail.com

นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 0853081254
อีเมล์ : tassanawit@gmail.com

นางภูริชญา ยืนยง
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 0637491176
อีเมล์ : phuphr51@gmail.com

นายชวากรณ์ ชนกเนตร
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 0896303519
อีเมล์ : chawakorn.sk@gmail.com

นายสมหมาย เชื้อแม่น
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายพฤทชาต สารพล
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายอรรถสิทธิ์ คำภูดี
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายเชิดศักดิ์ ศรีจันทร์
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางจุไรวรรณ จำปาวัลย์
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 0902745039
อีเมล์ : jiewlovelove@gmail.com

นางสาวภานิดา ดวนใหญ่
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 0951276102
อีเมล์ : phanida5152@gmail.com

นางราตรี จันทรส
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 086-6496-347
อีเมล์ : ratree250865@gmail.com

นางสาวสุกัญญา ดวนใหญ่
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 0851794700
อีเมล์ : yuyduanyai@gmail.com

นางสาวชัญญานุช ดวนใหญ่
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 0929830791
อีเมล์ : Chanyanut.kd@gmail.com

นางสาวภคกุล แก้วน้อย
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 0813606156
อีเมล์ : pakakul_k @hotmail.com

นายยอดชาย แสงงาม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
โทร. 065-0396214
อีเมล์ : yodchai2345@gmail.com

นายยศพล ไตรรัตน์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
โทร. 0802352501
อีเมล์ : yosapol9697@gmail.com

นายทรงฤทธิ์ ไหมทอง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
โทร. 0989267997
อีเมล์ : Songrit112233@gmail.com

นายจิรธรรม ห่อทอง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นางสาวสุภาพร บุญครอง
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 0611673348
อีเมล์ : kibka1994@gmail.com

นางสาววิลาวัลย์ แสนวังศรี
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0960096937
อีเมล์ : wilawan19982541@gmail.com

นายอภินันท์ เสกขา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 061-4653239

นางสาวจันทนา ดวงนิล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0913504298
อีเมล์ : ่่janthana1623@gmail.com

นางสาวกัญชัญส์ชญาญ์ ปลงรัมย์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 0611944102
อีเมล์ : natwara.plongram@gmail.com

นางสาวออนสุดา สร้อยเสน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 0813512842
อีเมล์ : Onsudasoisen@gmail.com

นางสาวอุษณีย์ สายยศ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 0815931207

นายสันติ กิ่งแก้ว
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 0848973311

นางสาวจามจุรี โสมะมี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 098-5858431

นายปิยะพงศ์ บุญครอง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 0872546649

นางสาวอัญชลี สาเสนา
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 0934272664

นางแก้วกาญจน์ ภูมิทวีโชค
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0935480554
อีเมล์ : zxc.zxc.zxc.zxc.zxc.2021@gmail.com

นายมงคล เวทไธสง
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 0852425323
อีเมล์ : tummongkhon1234@gmail.com

นายปาฐิกานต์ ภูมิทวีโชค
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0857783279
อีเมล์ : zxc.zxc.zxc.zxc.zxc.@gmail.com

นายคำพันธ์ กันธิยา
ครู/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์
โทร. 087-4418696

นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0810751750

นายสมเกิด นามโคตร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0927312437

นางสาวมะลิ สายสร้อย
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 0821525273

นายธนาพล อินัง
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายนันทวรรธน์ สุขเมือง
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 0880820402

นายสวิต เฉื่อยกลาง
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 0833764172

นายสุริยา จารึกดี
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 0894278546

นายอภิสิทธิ์ อริยเดช
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 094-8952669

นางสาวพรสุดา นนตานอก
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 0626176060

นายณัฐพัชร์ พรมเดื่อ
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
โทร. 0644419796
อีเมล์ : tvoy270@gmail.com

นางสาวสุพัชรี นาลุ่ม
ครู/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
โทร. 064 123 9636
อีเมล์ : aung5595@hotmail.com

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ครู/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นายอรรคเดช คงลี
ครู/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นายพีระพงศ์ คลังกูล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
โทร. 0956131331
อีเมล์ : phira14052516@gmail.com

นางสาวภิญญาพัชญ์ อุดมแก้ว
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
โทร. 0643051229
อีเมล์ : k6udomkaew@gmail.com

นายภูริวัฑฒน์ สินกระสัง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
โทร. 0874466275
อีเมล์ : Phusin24@gmail.com

นางสาววราภร รูปโฉม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
โทร. 0971525178
อีเมล์ : waraporn26nut@gmail.com