ทำเนียบเจ้าพนักงานศาสนศึกษา

นายอานันทวุธ ทองสาย
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0851526027

นางถนอม อธิราชเทวินทร์
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระมหาอนุวัฒน์ วชิรเมธี/ยื่นกระโทก
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0981431791
อีเมล์ : rov.freefire.pubg.2021@gmail.com

พระพิชิต เตชปญฺโญ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 065-6255951
อีเมล์ : noom1989.ps@gmail.com

นายอาทิตย์ พุทธานุ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 064-6725414

นางสายสุนีย์ อินทรศรี
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 093-0612030

นางสาวณัฐิชา เพิ่งคำ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 092-3549269

นางสาวกิ่งแก้ว สกุลรักษ์
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 098-3590094

นางสาวศศิธร สกุลรักษ์
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 088-4705290

นางสาวกมลสุณา เสนสอน
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 099-6158505

นายพนาไพร ใจดี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายนิรัตน์ พรมสาร
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายสุชาติ งามเจริญ
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายทองหัน พงษาปาน
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

พระอธิการรมย์ ปญฺญาวฑฺฒโก/สุรถาวร
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 090-9366077

นางสาวสายชล หอมจิตร
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 0857975831
อีเมล์ : saychon.p2525@gmail.com

พระนธวัช วิสารโท/วงษ์ใหญ่
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 098-6213284
อีเมล์ : nathawat.14@gmail.com

พระวิทวัส ยติโก/เบิดสูง
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 063-1066741
อีเมล์ : witthawatboedsung@gmail.com

พระมหาวีรพล ภูริปญฺญาเมธี/ผาสุข
เจ้าหน้าที่
โทร. 0852619859

นายวัฒนา ปุญญา
เจ้าหน้าที่
โทร. +10828650720
อีเมล์ : danaitrontreekaew@gmail.com

พระสมหมาย ปญฺญาภทฺรเมธี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายเข็มเงิน งาหอม
เจ้าหน้าที่ นักการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา