ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
โทร. 08-1879-2541
อีเมล์ : prata_pk262@hotmail.com

พระครูปริยัติกิจจากร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
โทร. 08-1062-7889

พระครูสิริปัญญาพิมล
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 08-1730-4953

พระอุดร ฐานรโต
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา
โทร. 0853018022
อีเมล์ : udon.uu@gmail.com

พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 089-9497797

พระสมบูรณ์ ชินวํโส/วิชัย
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา
โทร. 080-040-0567

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์
โทร. 063-9989629
อีเมล์ : burapavittayanusorn@hotmail.com

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 089-1934428
อีเมล์ : takrutkruaplork@gmail.com

พระชาตรี ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา
โทร. 08-3371-7823

พระครูประภาตธรรมโกศล (สุชาโต) (ประพจน์ ชิ้นขุนทด)
ผู้อำนวยการ/พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0612646004
อีเมล์ : prapojana.k@gmail.com

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 0817737507

พระครูสิริปริยัตยาภิรม ดร.
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 093-5653829
อีเมล์ : Supachot2515@hotmail.com

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ ดร.
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
โทร. 08-7245-0344

พระมหานิรัญ ชิตมาโร ป.ธ.๙
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 088 287 5244,044-606378
อีเมล์ : niruns155@gmail.com

พระสมุห์สมพร รตนรํสี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 08-7250-0096

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 08-6066-9105
อีเมล์ : psamaiys@gmail.com

พระครูวิจิตรธรรมานนท์ (รัญ ฮงทอง)
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โทร. 084-6403132

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 08-6257-9989
อีเมล์ : Dhammawit@hotmail.com

พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี /ทองดี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 08-4830-4372
อีเมล์ : boon1986@gmail.com

พระครูเมธีกิตติสาร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 08-1264-8000

พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 0862609674
อีเมล์ : praranya@gmail.com

พระครูประสิทธิคุณวัฒน์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 08-8077-9547
อีเมล์ : 0880779547

พระครูปัญญาธุราทร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
โทร. 045-692687, 0850282271
อีเมล์ : yasodharo@gmail.com

พระสุชาติ เตชปญฺโญ/ชิณวงค์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 090-2792093
อีเมล์ : phrasuchat01@gmail.com

พระครูปริยัติปัญโญภาส
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 08-0626-9887

พระมหาชาญณรงค์ จิรเมธี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0930935197
อีเมล์ : chan_san_ru@hotmail.com

พระครูปัญญาสิริวิมล
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 065-9954663 / 044-599994

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
โทร. 0619299455

พระครูปลัดปัญญาวัฒน์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 044-514687

พระสมุห์สุชาติ ปุญฺญนาโค/กิตติวุฒิเจริญ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 08-6290-9370

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
โทร. 08-0167-6786

พระครูสุตธีรธรรม
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 080-7283830
อีเมล์ : xthirp@gmail.com

พระสมหวัง สิริมงฺคโล/ไกรสุข
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดจอมพระ

พระครูสุตชัยคุณ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์
โทร. 08-9585-3171
อีเมล์ : Chaisammo.Kangkro@gmail.com

พระครูศรีปริยัติพิมล
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
โทร. 086-2278677

พระมหาแสนยากร สิริภทฺโท
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 08-2525-7260
อีเมล์ : saen-siri@outlook.com

พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ,ดร.
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
โทร. 0885842375
อีเมล์ : peerapant2520@gmail.com

พระสมคิด กิตฺติญาโณ/พันธ์มะลี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
โทร. 08-5459-4331
อีเมล์ : nua-1968-1@hotmail.com

พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.,ดร. (เหมือน อุปมงฺกโร)
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ.ปากช่อง
โทร. 08-1966-0588

พระมงคลสุตกิจ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ(ดนัยธร ตรีแก้ว)
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 0828650720
อีเมล์ : danaitrontreekaew@gmail.com