ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูปริยัติกิจจากร
ผอ.ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสิริปัญญาพิมล
ผอ.ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระอุดร ฐานรโต
ผอ.ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
ผอ.ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระครูวรปัญญาคม
ผอ.ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระเมธีสุตาภรณ์
ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญศึกษา อ.ปากช่อง

พระชาตรี ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระครูสุตธีธรรม
ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระครูสุตชัยคุณ
ผอ.ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูศรีปริยัติพิมล
ผอ.ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระปริยัติวิธาน (สมวงษ์ สีลภูสิโต)
รก.ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

พระมหาวิฑุรย์ สิทธิเมธี
ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระครูวรเจติยาภิรักษ์
รก.ผอ.ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระมงคลสุตกิจ
ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
ผอ.ร.ร.สระมะค่าวิทยา

พระครูสิริปริยัตยาภิรม
ผอ.ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ
ผอ.ร.ร.เย้ยปราสาทวิทยา

พระมหาธีระพงษ์ กิสฺสโร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระสมุห์สมพร รตนรํสี
รก.ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
ผอ.ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระนิธิพล วิสุทฺธธมฺโม (สืบสิมมา)
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ผอ.ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี
ผอ.ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

พระครูเมธีกิตติสาร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร
ผอ.ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ
ผอ.ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

พระครูปัญญาธุราทร
ผอ.ร.ร.วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระสุชาติ เตชปัญโญ
รก.ผอ.ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชาลัย

พระครูสุภกิจจาภรณ์
ผอ.ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติปัญโญภาส
ผอ.ร.ร.โพธิศึกษา

พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

พระครูปัญญาสิริวิมล
ผอ.ร.ร.รัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระมหาวิสูตร อินฺทวํโส
รก.ผอ.ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอย

พระครูวัฒนานุกูลธำรง
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดจอมพระ

พระสุชาติ ปุญฺญนาโค
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา