บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบผู้จัดการ

พระธรรมวรนายก
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระโพธิวรญาณ
ผู้จัดการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสุธรรมานุรักษ์ ดร.รกฺชิตธมฺโม
ผู้จัดการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระครูสุตธรรมประสิทธิ์
ผู้จัดการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระครูสุนทรวรวิทย์
ผู้จัดการ ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระครูศรีธวัชชัยคุณ
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระครูวรปัญญาคม
ผู้จัดการ ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระมงคล นาถธมฺโม(ผลพิมาย)
ผู้จัดการ ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระครูพิพัฒน์สุตคุณ
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง

พระชาตรี ปิยธมฺโม
ผู้จัดการ ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระราชสีมาภรณ์ กนฺตจารี(กงสันเทียะ)
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระครูโสภณภัทรกิจ
ผู้จัดการ ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระเทพมงคลเมธี
ผู้จัดการ ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระวีรชัยสุนทร
ผู้จัดการ ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระปริยัติกิจวิธาน
ผู้จัดการ ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ สุมโน
ผู้จัดการ ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

พระครูวรเจติยาภิรักษ์
ผู้จัดการ ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระเทพปริยัตยาจารย์
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
ผู้จัดการ ร.ร.สระมะค่าวิทยา

พระสุนทรธรรมเมธี
ผู้จัดการ ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระครูสุตกิตติสุนทร
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระครูสุตกิจโสภณ กิตฺติโสภโณ
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระราชกิตติรังษี
ผู้จัดการ ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิจิตรจันทสาร
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระครูสุภัทกิตยาภรณ์
ผู้จัดการ ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส
ผู้จัดการ ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูวรธรรมคณารักษ์
ผู้จัดการ ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

พระครูสุจิตโพธาลังการ
ผู้จัดการ ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

พระครูสิทธิญาณโสภณ
ผู้จัดการ ร.ร.ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระดำรงธรรม อตฺตทีโป
ผู้จัดการ ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระครูพิพิธสังฆการ
ผู้จัดการ ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ
ผู้จัดการ ร.ร.โพธิศึกษา

พระครูปริยัติกิจธำรง
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

พระครูสาธิตบุญญาภรณ์
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระธรรมโมลี
ผู้จัดการ ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระครูสิริปริยัติธำรง
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดจอมพระ

พระครูพิทักษ์สังฆกิจ
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

พระครูวิมลขันติธรรม
ผู้จัดการ ร.ร ปริยัติคุณรสวิทยา